Preprocessingtool SRM-2 en SRM-3: PreSRM

Update 2015

PreSRM 2015 is beschikbaar op de archief pagina**.

Update 2013

De update van PreSRM aangepast aan de nieuwe gegevens versie 2013 is beschikbaar op de archief pagina.

Algemeen

Voor het berekenen van de concentraties van luchtverontreiging en het toetsen van de invloed van planologische wijzigingen op de blootstellingen ter plaatse is in Nederland een aantal wettelijk voorgeschreven rekenvoorschriften van toepassing, beschreven in de wet Luchtkwaliteit, Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL; Staatscourant, 2009). Voor het berekenen van de concentraties van de invloed van vrijliggende (snel)wegen is standaard rekenmethode 2 van toepassing (SRM-2), voor andere punt- en oppervlaktebronnen is dit SRM-3, tevens bekend als het Nieuw Nationaal Model (NNM). Beide methode maken gebruik van een voorgeschreven set van ruwheid-, meteorologische en achtergrondconcentratie gegevens. Deze gegevens worden in principe jaarlijks aangepast. Tot nu toe heeft ieder goedgekeurd model een eigen implementatie van de methode voor omgang met deze randvoorwaarden gebruikt. Onderhoud van deze methodes is, gezien de jaarlijks benodigde updates en jaarlijkse wijzigingen in de regeling, vrij kostbaar en moet door de verschillende modeleigenaren steeds gedupliceerd worden. Ook de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de modellen is gebaat bij een meer uniforme aanpak van de preprocessing, zoals de recente modelvergelijkingen voor SRM-2 laten zien (Wesseling, 2009). Voor PreSRM zal de code zoals ontwikkeld voor SRM-2 model VLW 2.90 als basis gebruikt worden. Deze code is uitgebreid getest in de genoemde modelvergelijking en wordt tevens gebruikt in het ISL2 model.

You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership.

if you already have a Wikidot.com account

or

it is worth it and is free

demo.png

Deze site

Via deze site zal in de ontwikkelingsfase alle informatie gedeeld worden met de opdrachtgever en de relevante modeleigenaars. Via een korte blik op de site kan ieder de voortgang volgen. Ook dient de site als archief voor alle releases van de software. Verder kunnen alle bugs, suggesties en ervaringen via het forum uitgewisseld worden. Door aan te sluiten op de rss feed van deze site is desgewenst de attendering van nieuwe versies of belangrijke informatie automatisch bij te houden op de werkplek of de blackberry.

Technische specificaties

PreSRM wordt geleverd aan de gebruikers als een gecompileerde windows 32-bits runtime library (DLL) inclusief interface-unit voor gebruik met de 32-bit Delphi Pascal compilers en alle benodigde databestanden. Gebruik vanuit andere omgevingen zoals C(++) en .NET is eveneens mogelijk, daarvoor worden echter geen kant en klare interfaces aangeboden. Tevens wordt een handleiding geleverd met de beschrijving van de functionaliteit en de werking van de verschillende functies van PreSRM. Een in Delphi geschreven voorbeeldprogramma inclusief code zal worden geleverd dat tevens een visuele check van de door PreSRM geleverde gegevens mogelijk maakt.
Aan de opdrachtgever wordt tevens een versie beschikbaar gesteld voorzien van alle broncode en units noodzakelijk voor het opnieuw compileren van PreSRM. Bij het ontwikkelen van PreSRM wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met het tevens compileren voor de 64-bits windows omgeving (Windows 7) en het Linux platform. Deze laatste ontwikkelingen kunnen plaats vinden na het beschikbaar komen van een verbeterde Delphi compiler (huidige verwachting is zomer 2010).
PreSRM maakt gebruik van de door PBL ter beschikking gestelde GCN-lib dll (versie 1.24 van maart 2009) en de meest recente GCN gegevens. Als optie is voorzien om de code van GCN (mits beschikbaar) te integreren met PreSRM waardoor de externe GCN dll niet meer noodzakelijk is en mogelijk een performancewinst te boeken zal zijn door verminderde overhead bij de dll-call, vervangen van de bestanden in tekst-formaat naar binair en verbeterde caching van databestanden in het geheugen.
Daarnaast maakt PreSRM gebruik van de door KNMI via PBL geleverde uurlijkse meteorologische gegevens voor de stations Schiphol en Eindhoven en interpoleert deze gegevens afhankelijk van de opgegeven receptorlocatie.

PreSRM levert:

  • Lokale ruwheidslengte representatief voor op geven vierkant (resolutie 1000 meter) rond receptor
  • Voor SRM-2 voor een op te geven locatie en jaar:
  • Windroos in op te geven aantal sectoren (12 of 36) met concentraties van O3, NO2, PM10. Dubbeltellingscorrectie en zeezoutcorrectie zijn optioneel
  • Geclassificeerde meteostatistiek voor de drie windsnelheidsklassen en 12 windroos sectoren

PreSRM levert voor SRM-3 modellen voor een op te geven locatie en jaar:

  • Uurlijkse meteorologische gegevens (geinterpoleerd voor lokatie volgens RBL) en windsnelheid op 60 meter hoogte
  • Uurlijkse concentraties voor alle stoffen waarvoor GCN de benodigde gegevens levert (additioneel SO2, CO, lood en benzeen)
  • Toepassen van een verfijningsgrid voor dubbeltellingscorrecties voor emissies van Schiphol en op- en overslag is optioneel.
  • Optie: Gemiddelde jaarlijkse depositiesnelheid voor de RBL stoffen voor het gebied rond de receptor volgens de DEPAC module (zoals gebruikt in LOTOS/EUROS, OPS, IDEM)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License