Releases
Datum beschrijving Versie Link
1 april 2015 release 1.502 download
5 juli 2013 release 1.306 download
5 juli 2013 release 1.306 silent SRM2 download
25 juni 2013 release 1.305FIX download
21 juni 2013 release 1.305 download
13 juni 2013 release 1.304 download
15 mei 2013 release 1.303 download
18 april 2013 release 1.302 download
18 april 2013 Functionele omschrijving 1.3 download
21 september 2012 release 1.2091 download
30 juli 2012 release (heeft 1.2091 setup nodig!) 1.210 download
16 april 2012 Functionele omschrijving 1.2 download
25 augustus 2011 release 1.113 download
25 augustus 2011 Functionele omschrijving 1.1 download
6 juni 2011 release 1.111 download
17 mei 2011 release PreSRM update 2011 1.106 download
20 september 2010 release 1.006 download
15 juni 2010 Functionele beschrijving 1.0 download

PreSRM 2015, versie 1.502

Ivm server problemen op de nieuwe website, is presrm hier beschikbaar

Update 5 Juli 2013 versie 1.306

- Snelheidsverbetering bij initialiseren van Project en Conc objecten
- Wijziging van de naam conventie voor de installatiefolder
- Kleine optische veranderingen in de demo-applicatie
- Toevoegen van de silent installer voor SRM2 applicaties met sterk verkleinde omvang (alleen RBL componenten, meteodata voor 2 stations, geen 250m ruwheidskaarten, geen depositiekaarten)

Informatie (in het Engels) voor de installers bij aanroep (silent installer heeft optie /S niet nodig):

/S:<<optional ini file>>

Allow an install to be run in silent mode. As a result, no screens or dialogs will be shown. If /S is passed on the command line it will set the global variable _SilentInstall to true if the Enable silent/unattended install option is selected in project settings.
This command line option also has an optional INI file that can be passed containing session variable values. For example:

"C:\output\setup.exe" "/S:C:\setupvars.ini"

This will cause the session variables in the INI file to be used for the setup. The INI file should be in the format:

[SetupValues]
%AppFolder%=C:\Program Files\Your Product 2
%UserName%=Joe Blow
%Whatever%=Who knows
/T:<<file path>>

Every setup executable requires some temporary space on the user's hard drive during the installation process. By default, Setup Factory uses the user's TEMP directory for extracting temporary files and other miscellaneous operations. You can force the setup executable to use an alternate directory by using the /T command line option.

Replace "«file path»" with the path to the folder you want the setup executable to use for its temporary files. (Be sure to put quotes around the entire argument if the path includes any spaces.) If the folder doesn't already exist on the user's system, it will be created automatically.
For example:

"C:\Downloads\setup.exe" "/T:C:\My Temp Dir"

forces the installer to use "C:\My Temp Dir" for temporary files

Update 26 juni 2013 voor v1.305 installers gedownload voor 26 juni 2013

Deze kleine installer vervangt het NH3 GCN bestand voor 2015 met een versie voorzien van een correcte header. De huidige installer voor versie 1.305 bevat tevens dit nieuwe bestand en deze fix is daarvoor niet benodigd.

Update 21 juni 2013 versie 1.305

- Bugfix: afhankelijk van landinstellingen in windows traden problemen op bij initialiseren van het project object en leverde dit een nil pointer op. Deze afhankelijkheid van de regio instellingen is verwijderd
- Enkele kleine fixes in het demo project. De demo schrijft nu altijd het bestand 'classdata.txt' met de windroos van de concentraties in de "Mijn Documenten" folder

Update 13 juni 2013 versie 1.304

- toevoegen van de verfijning van PM10 en PM2.5 concentraties rond de IJmond voor de jaren 2012-2020
- toegevoegde en geupdate bestanden voor NH3 en depositie (GDN2013 obv BBR scenario).
- veranderde indeling van de gcn bestanden, aparte submappen voor Schiphol- en IJmondverfijning en bestanden voor droge depositie

Update 15 mei 2013 versie 1.303

Minor bugfix-release: Bugfix betreft de functie ps_meteo_multiyear die maar tot 2011 werkte. Als deze functie niet gebruikt wordt kan men van deze update afzien.
Tevens wordt vanaf deze versie default niet meer naar het GCN.LOG bestand meer geschreven. Zie de bijgewerkte informatie in het zip bestand.
Deze versie van de bibliotjheek dient handmatig over de oude pre_srm.dll geschreven te worden. Hiervoor zijn doorgaans administrator rechten benodigd.

Update 18 april 2013 versie 1.302

Versie 1.3 van PreSRM is aangepast aan de RBL gegevens van 2012. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN.

 • Het pad voor de PreSRM gegevens in de call naar PS_Proj_Init dient in deze versie gegeven te worden als pAnsiChar parameter en de string waar deze naar pAnsiChar verwijst dient een AnsiString te zijn. Dit expliciete type is nodig omdat in nieuwere versies van Delphi het default String type uit double-byte characters bestaat, die niet compatibel zijn met de single byte AnsiString, het oude default String type.
 • PreSRM wordt geleverd als een 32- en een 64-bits bibliotheek (dll) voor geschikt MS Windows XP, Vista, 7 and 8. Alle programmatuur is gecompileerd met Delphi XE2.
 • De ruwheidsgegevens zijn gebaseerd op de iets nieuwere LGN6 landgebruikskaart (nog niet in versie 1.302).
 • De ruwheidsgegevens kunnen ook rekening houden met de invloed van de lokale orografie op de ruwheid. Zie de extra parameter in PS_Roughness (pag. 6) en PS_Roughness_Area (pag. 7). Vanwege de compatibilteit met eerdere versie van PreSRM is het mogelijk het meetellen van deze extra ruwheid aan en uit te zetten. In het algemeen leidt het meewegen van de topografie op veel plaatsen tot redelijk grote toename van de lokale ruwheid, hetgeen in het algemeen leidt tot een sterkere verdunning van emissies. Lokale depositie wordt tevens sterker, maar dit effect kan geheel of gedeeltelijk (over)gecompenseerd worden door lagere concentraties door diezelfde grotere ruwheid, geheel afhankelijk van de lokale omstandigheden en broneigenschappen.
 • Om bij iedere aanroep van PS_ClassData_Init een textbestand met de uitkomst van de berekeningen te genereren dient een environment variabele %PRESRM_CLASSDATA% gedefinieerd te zijn. Dit tekstbestand wordt in de map voor tijdelijke bestanden geschreven. Deze map wordt gedefinieerd door de environment variablele %TEMP%. De bestandsnaam is classdata_XXXX.txt, waarin XXXX een random nummer van vier hexadecimale getallen is.
 • Eveneens in de map gedefinieerd door de environment variabele %TEMP% schrijft GCN het bestand GCN.LOG. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere berekeningen met PreSRM is het daarom verstandig om deze variabele %TEMP% per rekentaak te varieren om zo schrijfconflicten naar dit bestand te vermijden.
 • Enkele bugfixes in de demo-applicatie

Update 21 september 2012 versie 1.2091

Onderhoud release van versie 1.208. Voorlopig alleen de met Delphi 6 gecompileerde 32-bits code.

Verbetering van de stabiliteit van de GCN resultaten voor regio's met missende waarden ivm wateroppervlakken of landsgrenzen.

Update van de nu eindelijk correcte RIVM NH3 depositiebestanden voor 2010 en nieuwe daarmee geinterpoleerde waarden voor 2011 en 2012.

Update 30 juli 2012 versies 1.208 en 1.210

Deze keer twee versies:

 • PreSRM versie 1.208 is een update van 1.207 voor Windows 32-bit, zoals gebruikelijk gecompileerd met Delphi 6. Het bleek dat in sommige gevallen GCN geen goede waarden voor NO2 en O3 levert in prognoses in kleine projecten die veel gebied met water of land over de grens bevatten. Met deze versie zijn alle problemen in de GCN code nu verholpen en levert PreSRM voor zover als mogelijk binnen de beperkingen van de GCN data altijd bruikbare waarden.
 • Versie 1.210 is de eerste release van PreSRM gecompileerd met Embarcadero Delphi XE (Delphi 12). De dll wordt nu geleverd als 32- en 64-bits Windows library en als 32 bits dynlib voor MacOS. Al deze versies zijn aan te spreken via de meegeleverde Pascal- of C-interface. De demo applicatie wordt geleverd als 32- en 64-bits versie. De 64-bits versie wordt alleen geinstalleerd op Windows Vista, Windows 7 of hogere Windows versies en werkt natuurljk alleen op echte 64-bits systemen. De installatie is afhankelijk van de aanwezigheid van versie 1.208, aangezien de meteo- en GCN-data niet wordt meegeïnstalleerd maar wordt verwacht in de programma map voor versie 1.208. Versie 1.210 slaat de bestanden gcn.log en classdata.txt niet meer op in dezelfde map als waar de programma's staan, maar in de map voor tijdelijke bestanden (uit environment variabele %TEMP%).

Voor productie versies van modellen voor 2012 wordt geadviseerd voorlopig verder te werken met versie 1.208. De XE2 versie is bedoeld voor alle toekomstige ontwikkelingen, met deze versie kan alvast getest worden in bijvoorbeeld een 64 bits omgeving of onder MacOS. De definitie module van versie 1.21 is beter gedocumenteerd via Insight inline commentaar. In principe is de 32-bits versie van PreSRM 1.210 uitwisselbaar en functioneel gelijk aan die van versie 1.208. Bij testen met uitwisseling van de dll's tussen beide versies is geen probleem gevonden. Door reorganisatie van de code en aanpassingen aan XE2 is de code echter aanzienlijk veranderd.

Update 10 juli 2012 versie 1.207

 • GCN PM10 concentraties voor 2011 nu correct, gebruikmakende van de meitelling gegevens voor veehouderijen
 • Correctie van de GCN library waardoor in kleine projecten met veel wateroppervlakken of door andere redenen ontbrekende GCN waarden de GCN waarden voor met name NO2 en O3 in prognostische berekeningen niet correct geleverd werden
 • Aanvulling van de bibliotheek met een interface voor C en C++ naar de presrm dll, met een klein voorbeeldprogramma

PreSRM 2012 update, versie 1.206 van april 2012

Versie 1.2 van PreSRM is aangepast aan de RBL gegevens van 2011. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN.

 • PreSRM levert nu ook GCN achtergronden voor roet (EC)
 • Zeezout concentraties zijn nu gebaseerd op de nieuwe gegevens volgens Hoogerbrugge et al (2012). PreSRM lever alleen een indicatieve waarde voor de zeezoutcorrectie in dagen (2-4 afhankelijk van de locatie) en een indicatie voor de correctie in µg/m³.
 • Naar keuze kan PreSRM nu ook meteorologische gegevens leveren gebaseerd op geïnterpoleerde gegevens gebruikmakende van 17 weerstations i.p.v. de standaard die is gebaseerd op de stations Eindhoven en Schiphol. Default is nog de RBL methode op basis van twee stations.
 • PreSRM bevat nu een routine PS_MeteoVerticalProfile voor de berekening van de verticale gradient van temperatuur en windsnelheid in de surface layer (ruwweg onderste 60 meter van de grenslaag)
 • Ruwheden klasses voor SRM2 zijn nu conform RBL en hebben waarden van 0 tot en met 3
 • De PreSRM bibliotheek ze ook beschikbaar komen in een versie voor MacOS (dynlib)

Wijzigingen in v1.113

 • Correctie in interpolatie GCN waarden voor de periode 2012-2014
 • Correctie in interface unit presrm voor gewijzigde aanroep PS_GetMeteoLongPeriod
 • Enkele missende GCN bestanden toegevoegd van belang voor depositieberekeningen

Wijzigingen in v1.111

 • PS_Meteo_Init en PS_MeteoGetLong interface gewijzigd: parameters Ustar_Limit en MoninObu_Limit toegevoegd
 • Deze versie is voor deze twee calls niet compatible met vorige versies
 • De limieten aan meteorologie zijn te testen in het voorbeeldprogramma

Korte beschijving van de belangrijkste wijzigingen in v1.106 t.o.v v1.06:

 • Toevoegen meteo gegevens voor 2010
 • Toevoegen actuele GCN gegevens voor 2010 volgens RIVM
 • Update van de GCN gegevens voor prognose jaren 2011, 2015, 2020 en 2030 volgens RIVM
 • Prognose GCN voor tussenliggende jaren worden nu geinterpoleerd uit omliggende jaren
 • Correctie in berekening menglaaghoogte volgens NNM methodiek
 • Verbeterde foutafhandeling
 • Foutafhandeling naar keuze door DLL of aanroepende programma
 • Meerdere kleine bugfixes in DLL en demo programma
 • Aanpassen documentatie (nog niet afzonderlijk te downloaden)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License